HRM ondersteuning

De wet- en regelgeving omtrent arbeidsongeschiktheid en langdurige uitval is vaak een belasting voor de HRM-afdelingen. De begeleiding en monitoring van verzuimtrajecten is ingewikkeld en soms ook frustrerend. Sommige verzuimtrajecten en arbeidsongeschiktheidstrajecten worden door de uiteenlopende belangen onoverzichtelijk. De inspanningen van de werkgever worden zwaar getoetst, met mogelijke loonsancties tot gevolg. De kosten van deze trajecten kunnen daardoor fors oplopen.

Eckstra heeft al vele malen bewezen een grote meerwaarde te hebben bij de ondersteuning van verzuimbeheer. Verzuimdossiers worden “poortwachterproof’ gemaakt en de HRM-afdeling kan rekenen op bevordering van de deskundigheid.

Verder organiseert Eckstra workshops op maat, waarbij wet- en regelgeving, case-management mogelijke aanknopingspunten zijn.

De HRM-ondersteuning kan zijn voor individuele cases, maar ook voor een algehele reductie van het verzuimpercentage is Eckstra de aangewezen partij!

Voorbeelden van ondersteuning:

Voor wat betreft ondersteuning van de afdeling HRM kan ook gedacht worden aan ondersteuning bij bezwaar en beroepszaken en verkorting loonsanctieperiode, wat een behoorlijke schadelastbeheersing tot gevolg kan hebben.